فراخوانی ...
تکنولوژی فکر، خلاقیت و نوآوری در سازمان نسخه چاپی RSS
 • دوشنبه 14 اسفند 1391 ساعت 13:53

   همـه سازمان ها برای بقاء نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و ایده های جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شوند و آن را از نیستی و فنا نجات می دهند. برای آن که بتوان در دنیای پرتلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه داد باید به نوآوری و خلاقیت روی آورد و ضمن شناخت تحولات محیط، برای رویارویی با آنها پاسخ های بدیع و تازه تدارک دید؛ همچنین همراه با تأثیرپذیری از این تغییرات بر آنها تأثیر نهاد و بدان ها شکل دلخواه داد. ازآنجائی که خلاقیت در سازمان در گرو توانایی خلاقیت انسان ها می باشد و قدرت و استعداد نوآوری در همه افراد سازمان وجود دارد و ظهور آن مستلزم پرورش است، در این تحقیق تلاش می شود به تحلیل و بررسی خلاقیت و ضرورت آن در سازمان، موانع ظهور خلاقیت در افراد سازمان و فرایند ظهور خلاقیت پرداخت. پس از بررسی موارد فوق به کاربرد تکنولوژی فکر در جلوگیری از عوامل بازدارنده ظهور خلاقیت و چگونگی ظهورآن در افراد (فرایند خلاقیت)، همچنین پرورش ویژگی های افراد خلاق در سازمان اشاره نمود.  
  کلمات کلیدی:
  خلاقیت، نوآوری، سازمان، ضمیر ناخودآگاه، تکنولوژی فکر
  مقدمه:
  خداوند در مجموعـﮥ هستی، تاج "کرمنا" را به انسان کرامت نمود و او را بر صورت خویش در نگارخانـﮥ مشیت رقم زد و به عنوان جانشین برروی زمین، خلافت را به او واگذار کرد.آدمی با بهره گیری از قطره «علم» و «علمناه» که بر او چشانیده بودند به تصرف در طبیعت از قعر زمین تا خلوت کهکشان ها پرداخت و تمدن امروزی را در گذار زمان بنا نهاد. (رضائیان/1385ص32و33)
  محور اساسی حیات انسان و صفت بارزش قدرت تفکر است.آدمی در طول زندگی خویش هرگز از اندیشیدن فارغ نبوده و با این نیرو تصمیمات صحیح گرفته و توانسته به حل مسائل و مشکلات بپردازد و به رشد و تعالی نایل گردد. بنابراین تمام موفقیت ها و پیشرفت های انسان درگرو اندیشه بارور و پویا و مؤثر اوست. از پیچیده ترین و عالی ترین جلوه های اندیشه انسان تفکر خلاق است. (حسینی/1383ص13)
  اگر در مجموعـﮥ دستاوردهای فرهنگی بشر(هنر، ادبیات، فلسفه و...) و اشیاء و وسایلی که لوازم زندگی ما را به عنوان انسان قرن بیست و یکم تشکیل داده اند نظری بیفکنیم، به آسانی در می یابیم که حتی ساده ترین لوازم موجود در این مجموعه

  (مثل میز، صندلی و ...) نیز محصول خلاقیت و نوآوری اندیشمندانی بوده است که در طول سال ها با پردازش اندیشه ها، نظریه هاو ابتکارها به شکل امروزین خود در آمده است. (رضائیان/1385ص31)
  استعداد خلاقیت، استعدادی همگانی است بدین معنی که همه ما با درجات مختلف دارای این نعمت هستیم.تجربیات نشانگر آن است که درجـﮥ  مؤثر بودن خلاقیت آدمی با بازده انرژی فکری،کوشش و پشتکارش در به کارگیری مغز، ارتباط بیشتری دارد تا با استعداد درونی او.کشفیات علمی مملو از موارد نامحدودی است که در آن افراد عادی قدرت خلاقیت خارق العاده ای نشان داده اند. (اسبورن/1368ص12)
  هر چند توانایی تفکر خلاق به طور بالقوه و به نحو فطری در انسان به ودیعه نهاده شده است، اما ظهور چنین نعمتی مستلزم پرورش آن است.(حسینی/1383ص14)
  در دنیای امروز که دنیای علم و دستاوردهای بیشمار است پدیده ای نوین پا به عرصه وجود نهاده که با نگرش مدبرانه و سیستماتیک به فرایند تفکر در وجود انسان «تکنولوژی فکر» نام گرفته است. بشر توانسته از طریق این تکنولوژی یک نظام جامع را در وجود خود پدیدآوردو با به کار گرفتن آن بتواند همیشه زیبا، مثبت، خلاق، هدفمند و امید آفرین بیندیشد و هر آن چه را که می خواهد خلق کند.(آزمندیان/1386ص9)
  راز تکنولوژی جدید این است که بشردر وجودش کامپیوتر عظیمی وجود دارد به نام «ضمیرناخودآگاه» که اگر آن را صحیح برنامه ریزی کند کلیه وجود خود را می تواند تغییر دهد. این ضمیرناخودآگاه است که تمام سیستم وجودی انسان را به عنوان پست اجرایی اداره و کنترل می کند؛ روحیه، شخصیت و نظام باورهای آدمی را شکل می دهد و تمام اسباب و وسائل تحقق اهداف و آرزوهای او را فراهم می نماید. (آزمندیان/1386ص68)
  ضرورت خلاقیت در سازمان:
  در شرایط محیطی همواره پیچیده و متغیر از مهم ترین صفات سازمان های موفق، درک و پیش بینی تحولات، همچنین واکنش سریع و همگانی متناسب با تغییرات است. این دو مورد از ویژگی های سازمان های خلاق است که در آنها فرایندهای خلاقیت نهادینه شده و به طور مستمر و فراگیر جریان دارد. خلاقیت تقریباً شامل تمامی جنبه های حیات سازمان، ساز و کارها، فعالیت ها و جنبه های خرد و کلان آن می شود؛ بنابراین سازمان ها نه تنها برای بهتر شدن یا افزایش کیفیت و ارتقاء، بلکه سازگار شدن و ادامه حیات و بقاء خود، همواره به خلاقیت نیازمندند.(رمضانی/1388ص122)
  در طول زمان، سازمان های غیر خلاق از صحنه محو می شوند.گاهی اوقات سازمانی ممکن است در عملیاتی که در یک مقطع از عمر خود درگیر آن است موفق باشد ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم می گردد. (رضائیان/1385ص34)
  خلاقیت با ساختن و یافتن فکرهای جدید و نوآوری در کاربرد فکرها سر و کار دارد.از نظرگاه مدیریتی هر برنامه ریزی بسیار موفق به صدها فکر و ایده کاربردی نیاز دارد. موفقیت نهایی و در بعضی موارد بقای سازمان به توانایی برنامه ریز در ایجاد و به کارگیری فکرهای جدید بستگی دارد. (رضائیان/1385ص34)

  سازمان:
  سازمان پدیده ای اجتماعی است که به طور آگاهانه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی  براساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می کند. (رابینز،ترجمه:الوانی و دانایی فرد/1386ص20)
  خلاقیت:
  •    خلاقیت عبارت است از به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید. (کایزر/1968ص4)
  •    فرایند خلاق به هر نوع فرایند تفکری گفته می شود که مسأله را به طریق مفید و بدیع حل کند. (کایزر به نقل از هربرت فوکس/1968ص4)
  •    خلاقیت توانایی فرد برای ایجاد ایده ها، نظریه ها، بینش ها یا اشیای جدید و بدیع و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینه ها است که از سوی متقاضیان، اصیل و از نظر علمی، زیبا شناسی، تکنولوژی، اجتماعی با ارزش تلقی شود. (رمضانی/1388ص14)
  نوآوری(ابداع):
  ابداع به کاربستن نظرات نوین ناشی از خلاقیت است. (کنتز/1988ص228-237)
  موانع خلاقیت:
  در راه ظهور خلاقیت، موانعی وجود دارد که در این جا به اختصار موارد اصلی آن را ذکر می کنیم:
  1-    عدم اعتماد به نفس
  2-    ترس از انتقاد و شکست
  3-    تمایل به همرنگی و همگونی
  4-    عدم تمرکز ذهنی(رضائیان/1385ص35).
  ویژگی های افراد خلاق:
  1-    مسائل  و وضعیت هایی را می بینند که قبلاً مورد توجه قرار نگرفته است و فکرهای بکری ارائه می دهند.
  2-    ایده ها و تجربیات حاصل از منابع گوناگون را به هم ربط می دهند و آنها را برمبنای مزیتشان بررسی می کنند.
  3-    معمولاً چندین شق(بدیل)  برای هر موضوع معین دارند، به عبارتی سلاست فکردارند.
  4-    نسبت به پیش فرض های قبلی تردید می کنند و محدود به رسم و عادت نمی شوند. (استقلال فکری دارند)
  5-    فی البداهه از نیروهای احساسی، ذهنی و بینشی مدد می گیرند و استفاده می کنند.
  6-    در فکر و عمل از انعطاف بالایی برخوردار هستند. (استینر/1962ص22و23)
  فرایند خلاقیت:
  صاحب نظران برای پاسخ به این سؤال که «انسان ها چگونه خلاقیت را از خود بروز می دهند؟» یا به عبارتی، «انسان خلاق تا ظهور خلاقیت در زمینه ای خاص چه مراحلی را طی می کند؟»، متأسفانه تاکنون شناخت جامعی از فرایند خلاقیت ارائه نداده اند؛ اما اکثر آنان درباره مراحلی از سیر خلاقیت که به شکلی مجزا و به هم پیوسته است اتفاق نظر دارند، این مراحل به شرح ذیل است: (تری/1977ص228-231)

  1-    کسب دیدگاه و نگرشی موافق نسبت به فکر(ایده)های نوین
  •    برای این که  استعداد خلاقیت بالقوه فرد،کاملاً از حالت نهفتگی خارج شده و آشکار (بالفعل)گردد، لازم است که انسان نسبت به آزادی فکر علی رغم واکنش های غیرمطلوب اولیه ای که فرد ممکن است دریافت کند، نگرشی مثبت داشته باشد. (رضائیان به نقل از تری/1385ص39)
  2-    حساسیت نشان دادن نسبت به مسأله
  •    توانایی شناخت و داشتن آگاهی به وجود مسأله و موانعی که فرد را از طراحی برنامه بهتر باز می دارد، از بارزترین نشانه های مسلم حساسیت یک فرد خلاق نسبت به مسأله است. انسان خلاق ابتدا آنچه را که می خواهد به انجام برساند مشخص می کند. (رضائیان به نقل از تری/1385ص39و40)

  3-    آمادگی یافتن برای خلاقیت از طریق کسب مواد خام لازم
  •    فکر ها از خزاینی سرچشمه می گیرند که به طور عمده شامل دانش فرد، اندیشه های دیگران و تجربیات گذشته اند و این منابع از طریق مطالعه، مشاهدات شخصی،گفتگو با اشخاص آگاه، رسانه های گروهی و مسافرت فراهم می شوند. (رضائیان به نقل از تری/1385ص40)
  •    یک دانشمند یا هنرمند، قبل از خلق اثر خویش باید از ابعاد مختلف، با زمینـﮥ کاری خویش آشنا باشد. مثلاً  برای ارائـﮥ یک نظریه تازه یا یک اثر هنری لازم است بر مقدمات آن کار مسلط بوده و از یک آمادگی کلی در زمینه های مختلف برخوردار باشد، مثلاً در نقاشی آشنایی با رنگ ها، ابعاد، چشم انداز ها و ... ضروری است. (حسینی/1383 ص51).

  4-    به کارگیری سلاست فکر
  •    سلاست فکر توان گردآوری فکرهای متنوع در مورد مسأله است. هر چه میزان فکرهای موجود بیشتر باشداحتمال یافتن راه حل عملی بیشتر است. (رضائیان به نقل از تری/1385ص41)
  •    در این مرحله ایده های مختلف و متعددی طرح می گردد و در آن تداعی معانی نقش خاصی ایفا می کند. بدین ترتیب یک فکر منجر به فکر دیگری می گردد که این امر با اتصال قوه تصور به حافظه ممکن می شود. (حسینی/1383ص55)

  5-    فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مسأله
  •    هنگامی که پس از کار سخت و مداوم بر روی یک طرح درانسان حالت عجز پدیدار می شود بهترین کار پرهیز از وارد ساختن فشار بر ذهن برای فعالیت بیشتر است؛ یعنی این که ذهن خودآگاه  خود را از مسأله فارغ و آن را آسوده گذاریم. به هر حال علم روانشناسی می گوید که ذهن خودآگاه،تنها قسمت کوچکی از قدرت ذهن آدمی را تشکیل می دهدو در بخش عمده ای از سلول های ناشناخته مغزی ما (ضمیرناخودآگاه) تعداد نامشخص و مجهولی از واقعیات و معانی با فرایندهای ضمیر ناخودآگاه ما تداعی پیدا می کنند؛ به همین جهت اگر پس از پدیدار شدن حالت عجز به ذهن خودآگاه فراغتی بدهیم، برای ذهن ناخودآگاه این فرصت ایجاد می شود تا به کمک تداعی، به یافتن راه حلی برای مسأله  طراحی شده یاری کند. این مدت زمان یادگیری را «خواب بر روی مسأله» می نامند. در واقع فرد به طور مستقیم در این مرحله از فرایند سهمی نمی تواند داشته باشد. استراحت و منصرف کردن دستگاه تفکرازمسأله یا اندیشیدن به مسائل دیگر، جایگزین هایی هستند که فرد می تواند از آنها در این باره کمک گیرد. (رضائیان به نقل از تری/1385ص42)
  •    در این مرحله ظاهراً نوعی توقف در کار دیده می شود و فرد هیچ گونه تلاشی برای رسیدن به نتیجه انجام نمی دهد ممکن است و حتی راجع به مسأله فکر هم نشود. برخی روانشناسان معتقدند در این مرحله ذهن ناخودآگاه شروع به فعالیت می کند، یعنی هرچه به ظاهر فاقد هرگونه پیشرفت آشکاری است، در واقع مسأله رها نشده و به وسیله ذهن ناخودآگاه دنبال می شود. دیده شده است بعضی از افراد خلاق مسأله ای را که روی آن کار می کردند به عمد کنار می گذارند و به فعالیتی دیگر می پردازند تا برای حل مسأله آمادگی کافی بیابند. (حسینی/1383ص523)

  6-    درخشش ناگهانی یک فکر
  •    شاید بتوان گفت که اکثر دستاوردهای نوین افراد خلاق، حاصل زایش و جرقه زدن یک فکر جدید در ذهن آنها در یک حالت غیرقابل انتظار بوده است که به شرایط محیطی فرد و توجه و دقت او به جهان پیرامونش نیز بستگی دارد. (رضائیان به نقل از تری/1385ص42)
  •    در این مرحله تفکر شکل گرفته و حل مسأله روشن می شود. اغلب متفکران ظهور این مرحله را ناگهانی می دانند. فرد خلاق در طول کار طبیعتاً با موانعی برخورد می کند که کار را دچار وقفه می سازد و امکان هر گونه پیشرفت را از فرد سلب می نماید ولی ناگهان موضوع روشن می گردد و فرد می تواند همه موانع را از سر راه بردارد. (حسینی/1383ص52)

  چگونه خلاقیت خفته را بیدار سازیم:
  با علم و اعتقاد به آنچه که در پی می آید، با عمل و با مداومت در انجام آنها، هر انسانی حتی با نازل ترین درجه خلاقیت قادر است جرقه مقدس را شعله ور ساخته و خلاقیت خفته را پیدا سازد. (نگاری/1386ص12)


  1. قبول وجود ذخیره بی کران خلاقیت در درون انسان
  باید پذیرفت و باور داشت که این گوهر نفیس و گران بها در وجود همه ما از ابتدای خلقت تعبیه گردیده، چرا که خداوند ما را نمایندگان خود در روی زمین نامیده است. این فلسفه و این ایمان منشاء بیداری اندیشه، فکر و پیدایش خلاقیت است.


  2.شکستن مرز بندی کلیشه ای
  برای جلا دادن و غبارروبی گنجینه بیکران هوش، حکمت و خلاقیت، باید از دایره ای که ما را احاطه کرده است خارج شد؛ باید مرزبندی های کلیشه ای و تجویز شده را شکست و پا به دنیای بیرون نهاد؛ از بیرون به خزانه عظیمی که خداوند در وجود خلیفه خود نهاده است نگریست و از آن نهایت بهره را جست.
  3.انجام کارهای جدید و مداومت در آنها
  باید همواره در فکر خلق ایده های جدید و تراوش اندیشه های نو بود. نباید با قانع شدن به آنچه هست در جا زد و موجبات رکود و افسردگی را فراهم ساخت. باید همواره در انجام کارهای نو ظهور و جدید پیش قدم بود و مداومت کرد.

  4.تلاش در جهت ارتقای دانش و مهارت
  بروز و ظهور خلاقیت نیازمند آمادگی است و این آمادگی در سایه ممارست، تمرین و افزایش آگاهی  و مهارت میسر می گردد. هر چه دامنه علم، دانش و مهارت گسترده تر باشد احتمال بروز خلاقیت، ابتکار و نوآوری نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین هر روز با مطالعه، تحقیق، کار و تلاش باید موقعیتی را فراهم آورد تا بیشترین بهره از قوه خلاقه برده شود.
  5.آرامش فکر و مثبت اندیشی
  مثبت اندیشی و آرامش بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی خلاقیت انسان است، به گونه ای که زمینه فعالیت نیمکره چپ مغز را که مسئول کار کرد منطقی، آگاهانه و تجزیه و تحلیل است فراهم می کند. درحالی که استرس، منفی اندیشی و منفی نگری، ترس، دودلی و اضطراب نیمکره چپ را از کار انداخته و زمینه ساز فعالیت نیمکره راست مغز که مسئول احساسات و هیجانات می باشد، می گردد.

  ضمیر ناخودآگاه:

  انسان دو نوع ضمیر دارد یکی ضمیر خودآگاه و دیگری ضمیر ناخودآگاه. ضمیر خودآگاه پست فرماندهی وجود است که در واقع همان بخش از انسان است که مَنِ آدمی اطلاق می شود. وقتی شما هرکاری را آگاهانه اراده می کنید، تصمیم می گیرید و انجام می دهید این ضمیر خودآگاه شماست که انجام وظیفه می کند و در وجود شما فرماندهی می کند، قضاوت می کند، تجزیه و تحلیل و ارزیابی می کند و امور زندگی شما به طور روزمره اداره می شود. در کنار این ضمیر بخش دیگری در وجود آدمی حضور دارد که مسئولیت امور اجرایی بدن را عهده دار است و آن ضمیر ناخودآگاه است که آن را پست اجرایی بدن می گویند. ضمیر ناخودآگاه گوش به فرمان ضمیرخودآگاه شماست و تحت زعامت و فرماندهی سیستم خودآگاه انجام وظیفه می کند. ضمیرناخودآگاه انسان دقیقاً یک کامپیوتر است که تمام سیستم بدن انسان را اداره و کنترل می کند. این ضمیر کنترل کلیه اعضاء و جوارح بدن را که به طورغیرارادی کارمی کنند عهده داراست. از جمله قلب، ریه ها، کبد، معده و در یک کلام کنترل و اداره تمام سلول های بدن انسان. از سوی دیگر ضمیر ناخوآگاه است که باورهای انسان را می سازد و شخصیت، اعتماد به نفس وهویت آدمی را شکل می دهد و نیز ضمیر ناخودآگاه است که روحیه فرد را در هر لحظه می سازد. (آزمندیان /1386 ص82)
  ضمیرناخودآگاه مثل هر کامپیوتر یک سری ورودی، یک سری خروجی و یک سری پردازش انجام می دهد. ورودی های ضمیر ناخودآگاه عبارت است از اطلاعاتی که از طریق حواس پنجگانه و هر رشته فکری انسان دریافت می کند. مجموع این 6 کانال ورودی، ضمیرناخودآگاه را در هر لحظه تغذیه می کند. بدین ترتیب کلیه اطلاعاتی که انسان از طریق حواس پنجگانه دریافت می کند علاوه بر آن که وارد سیستم خودآگاه شده و اثراتی را باعث می شود، یک نسخه دیگر از اطلاعات نیز به ضمیر ناخودآگاه وارد می شود. پس از پردازش اطلاعات به صورت پرونده های جداگانه با نشانی های مشخص دراین کامپیوتر، تصوری درنظام باورهای آدمی ساخته می شود که باعث شکل گیری یک نوع روحیه در آدمی می گرددو یا این که در خارج از وجود انسان در دنیای بیرون از جسم کاری را صورت می دهد. (آزمندیان /1386 ص85)


  تکنولوژی فکر:
  تکنولوژی فکر علم توسعـﮥ انسانی ،تحول در زندگی انسان وآخرین دست آورد بشر درباره تحول آدمی است و به موفقیت او می انجامد. (بوستانی،1387ص9)
  در دنیای انسان همه چیز از فکر او آغاز شده و مبدأ تحول و خلق هر پدیده ای توسط او است. انسان همان است که می اندیشد و اگر انسان ها به دنبال موفقیت، خوشبختی و نشاط در زندگی خود هستند باید بدانند که آدمی تنها در سایه تولید افکار درست، مثبت، خلاق، هدفمند وروحیه آفرین است که می تواند به دستاوردهای عالی برسد. پدیده فکر در وجود انسان عامل مستقلی نیست بلکه فکر انسان در هر لحظه از باورها و روحیه او نشأت می گیرد و همین نظام باورها و روحیه او است که منشأ فکر و عامل اصلی در هر موفقیت و یا شکست است. «انسان همان است که باور دارد». فرق بین انسان ها فرق در نظام باورهای آنان است. باورهای انسان توسط ضمیر ناخودآگاه ساخته می شود و ضمیر ناخودآگاه کامپیوتری است که اطلاعات را از طریق حواس پنجگانه و یا هر رشته فکری دریافت کرده و با پردازش آنها باورهای آدمی را می سازد. (آزمندیان /1386 ص83)

  تکنولوژی فکر، سیستمی علمی است که از طریق برنامه ریزی در کامپیوتر ضمیر ناخودآگاه ابتدا باورهای انسان را متحول و عالی می کند و از این رهگذر در نحوه اندیشه های انسان تحولی اصولی و سیستماتیک پدید می آورد. (آزمندیان /1386 ص77)
  روزی «میکل آنژ»، نقاش اروپایی سنگ مرمرینی را به طرف کارگاه مجسمه سازی خود می برد و به خاطر سنگینی آن را هل می داد، دوستش به او گفت: چرا این سنگ را هُل می دهی؟ میکل آنژ جواب داد: فرشتـﮥ زیبایی درون این سنگ است و من سعی می کنم این فرشته را خارج کنم. بعد از چند ماه دوستش در کارگاه میکل آنژ یک مجسمه به شکل فرشتـﮥ زیبایی دید و گفت: بی نظیر است. میکل آنژ جواب داد: موانعی درون آن سنگ بود که فرشته نمی توانست خود را نشان دهد؛ من فقط موانع را برداشتم. تکنولوژی فکر همین کار را می کند؛ موانع را بر می دارد، تا فرشتـﮥ زیبایی را نشان دهد. (بوستانی،1387ص10و11)
  حال سازمان می تواند با استفاده از تکنولوژی فکر، ضمیر ناخودآگاه افراد را برنامه ریزی کند و با توجه به آن اقداماتی را انجام دهداز قبیل: ایجادحس اعتمادبه نفس درافراد، به وجود آوردن روحیه ای شاد و آرام، تمرکز مثبت نسبت به انجام امور. همچنین ازاین تکنولوژی باایجادفکرونگرش مثبت،کسب دانش، استفاده از تجربیات دیگران، توجه به مسائل و استفاده از ضمیرناخودآگاه در فرایند خلاقیت (چگونگی ظهور خلاقیت در افراد) استفاده نماید.

  •    تکنولوژی فکر و نگرش مثبت
  انسان از طریق تکنولوژی فکر می تواند با یک حرکت نرم افزاری و کامپیوتری در وجودش تمام حالات منفی روحی، روانی و شخصیتی خود را کاملاً تغییرداده و با تحول در نظام باورهایش و تغییر اساسی در نحوه تفکرش، از خود انسان دیگری بسازد و پیوسته مثبت بیندیشد و زیبا خلق کند. (آزمندیان/1386ص67-68)
  پیام «تفکر مثبت» پیام «باور داشتن» است که به ما می آموزد باید علی رغم شرایط موجود، بر داشته های خود و چگونگی دگرگون کردن اوضاع و پیش بردن کارها تمرکز کنیم. (بوستانی،1387ص21)
  •    تکنولوژی فکر و اعتماد به نفس
  انسانی که عزت نفس خود را تعریف کند و به احساس زیبایی که از عشق الهی در آفرینش نشأت گرفته است برسد، از آنجائی که سازنده نظام باورها در وجود آدمی همان ضمیر ناخودآگاه است و یقیناً استواری این ساختار بستگی به هدایت عالی آن دارد، بایدهر لحظه به ساختن زیربنای نظام باورها اقدام کند. (آزمندیان/ 1386ص68)
  •    تکنولوژی فکر و روحیه
  روحیه مهمترین عامل خلق پدیده هاست. انسانی که روحیه ای عالی دارد، زیبا می اندیشد و هنگامی که زیبا بیندیشد به دستاوردهای عالی می رسد. (آزمندیان/ 1386ص113)
  تکنولوژی فکر انسان ها را به گونه ای پرورش می دهد که به طور سیستماتیک روحیه ای شاد و با نشاط داشته باشند.
  •    تکنولوژی فکر و اضطراب و ترس
  انسان های موفق، خود پنداریشان راکنترل کرده واطلاعات رایانـﮥ (ضمیر ناخودآگاه) خودرا همان طور که می خواهند، تغییر می دهند.آنها دنیای خودراوسعت می بخشندومی دانند که اضطراب، خصومت، غم واندوه، عوامل منفی هستند و تخریب کننده تصورات خلاق و سازنده. (بوستانی،1387ص24)
  •    تکنولوژی فکر و یقین
  انسان تکنولوژی فکری هیچ گاه در دنیایی از تردید و ابهام  زندگی نمی کند و دارای اعتماد به نفس، روحیه ای شاد و قدرت تصمیم گیری و انتخاب است. (آزمندیان/ 1386ص137)
  •    تکنولوژی فکر و کسب دانش و استفاده از تجربیات دیگران
  یک انسان آگاه و متحول شده با تکنولوژی فکر هیچگاه برای مسائل کار و زندگیش از روش سعی و خطا استفاده نمی کند، به خصوص در مواقع مهم و تصمیمات استراتژیک و سرنوشت ساز که استفاده کردن ازتجربه های دیگران می تواند بسیار کار ساز و موفقیت آمیز باشد. (آزمندیان/ 1386ص217)
  دانش و تجربه رابطه مستقیم با اعتماد به نفس دارند و کسانی که بیشتر می دانند بهتر خود را باور دارند، وانسان تکنولوژی فکری به دنبال کسب دانش و تجربه است تا خود را توانمند سازد. (آزمندیان/ 1386ص151)
  نتیجه:
  در این تحقیق به این نتیجه دست یافتیم که امروزه سازمان ها برای موفق شدن درآزاد ساختن توان خلاقیت و به کارگیری فکرهای نو در افراد سازمان وغالب شدن بر موانع ظهور خلاقیت و پرورش ویژگی های افراد خلاق درافراد می توانند از تکنولوژی فکر استفاده نمایند و کامپیوتروجود افراد (ضمیر ناخودآگاه) را برنامه ریزی کرده تا باورهای افراد را متحول و عالی کنند و از این رهگذر در نحوه تفکر آنها تحولی اصولی و سیستماتیک پدید آورند.
  سازمان می تواند با تکنولوژی فکر در جهت جلوگیری از موانع ظهور خلاقیت اقداماتی از قبیل: ایجاد عزت نفس و اعتماد به نفس در افراد سازمان، ایجاد روحیه شاد و آرام، عدم تمایل به همرنگی، همگونی و مقایسه خود با دیگران، توجه تمرکز مثبت به مسائل راانجام دهد. همچنین سازمان می تواندباتکنولوژی فکردر فرایند خلاقیت (چگونگی  ظهور خلاقیت در افراد) اقداماتی دیگر رااز قبیل: ایجاد فکر و نگرش مثبت در افراد، برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه آنان،کسب دانش و تجربیات دیگران انجام دهد.  صفحات داخلی| اجتماعی
  نام منبع: ماهنامه کارافرین ناب
  شماره مطلب: 1069
  دفعات دیده شده: 3057 | آخرین مشاهده: 4 ساعت پیش
مرتبط
 • فرهنگ ملی و سازمانی متناسب با کارآفرینی


  نویسنده: دکترحسن عباس زاده*    ازجمله اقدامات لازم برای به کارگیری ابزار کارآفرینی در سطح کلان کشور، بسترسازی است و یکی از مهم ترین جنبه های آن، ایجاد بستر فرهنگ کارآفرینی است. بستر فرهنگی به عنوان عاملی زیربنایی یا حتی مبنا و اساس سایر بستر های لازم برای کارآفرینی، …
  صفحات داخلی | علمی | شنبه 30 فروردین 1393
 • عوامل موثر در شیوه های رهبری در سازمان


      بمنظور اعمال مدیریت موثر و ارتباط موثر کارکنان و مدیریت در سازمانها موارد مطروحه زیر قابل توجه می باشد .   1) توان رهبر سطح کارآیی او را تعیین می نماید در این رابطه استعداد بالقوه سازمان نیز مشخص می شود . رهبر فرصت تازه بوجود می آورد . بدون رهبری در سازمان …
  صفحات داخلی | علمی | چهارشنبه 27 فروردین 1393
 • بررسی مفهوم کارافرینی اجتماعی


  روجر. ال. مارتین Roger L.Martin سلی اوزبرگ  Sally Osverg مترجم: فاطمه فرهنگ خواه مرکز بررسی خلاقیت های اجتماعی دانشگاه استنفوردبهار 2007کــــــــــــــــارآفرینی اجتماعی رشد قابل ملاحظه ای از نظر دانش، سرمایه و توجه داشته است. اما در کنار این محبوبیت روزافزون، اطمینان کمتری در …
  صفحات داخلی | اجتماعی | شنبه 27 مهر 1392
 • واژه نامه خلاقیت


  واژه نامه خلاقیت: تفکر مستقل       Absolute Thinking تفکر انتزاعی        Abstract Thinking خلاقیت اتفاقی        Accidental Creativity به کارگرفتن راهبردها        Act on Strategies ناگهانی          Aha الگوریتم حل ابداعانه مسئله   …
  خلاقیت | اجتماعی | چهارشنبه 12 تیر 1392
 • کارآفرینی و سابقه ان در دنیا

  کارآفرینی و سابقه ان در دنیا
  چکیده: در دنیای درحال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت روبه جلو و با شتابی داشته باشد که با …
  مقاله | اجتماعی | سه‌شنبه 28 خرداد 1392