فراخوانی ...
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ اﺻﻐﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮارﺗﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ نسخه چاپی RSS
 • شنبه 13 اردیبهشت 1393 ساعت 11:10
  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ اﺻﻐﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮارﺗﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

   

  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ اﺻﻐﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮارﺗﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ

  ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎﺳﻤﻦ ﻃﺎﻫﺮی و ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻬﺮاﻣﯽ از اﻋﻀﺎی ﻃﺮح ﻫﻤﯿﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

  از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ 7

   

  ﻣﻦ ﯾﺎﺳﻤﻦ ﻃﺎﻫﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﻢ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻬﺮاﻣﯽ از اﻋﻀﺎی ﻃﺮح ﻫﻤﯿﺎر ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن زﻫﺮه ﺑﻨﯿﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی وﺣﯿﺪ اﺻﻐﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﺮارﺗﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان از اﯾﺸﺎن ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺎ ارزش ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار داده اﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻮال زﯾﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

   

  1. ﻟﻄﻔﺎً ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻮرد رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟

  - ﻣﻦ وﺣﯿﺪ اﺻﻐﺮی ﻫﺴﺘﻢ و در رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ام. و در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ دارای

  ﻣﺪرک ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ.

   

  2. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﺎر اوﻟﯿﻦ درآﻣﺪﺗﺎن را در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺪﺳﺖ آوردﯾﺪ؟

  - ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ درآﻣﺪ ﮐﺎرم را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل دوم داﻧﺸﮕﺎه را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮدم، ﺑﺪﺳﺖ آوردم.

   

  3. ﻫﺪف ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

  - ﻫﺪف ﻣﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﻨﺎر ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

   

  4. آﯾﺎ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﻮﻗﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟

  - ﺑﻠﻪ داﺷﺘﻪ ام. اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻮده و ﻣﻦ از زﻣﺎن ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﺑﻮده ام در اﺻﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺷﺪه ام.

   

  5. آﯾﺎ ﺷﻤﺎ در دوره ﻫﺎی ﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟

  - ﺧﯿﺮ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام.

   

  6. آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻋﻼﻗﻪ واﻗﻌﯽ دارﯾﺪ؟

  - ﺑﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪم

   

  7. آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی در اﯾﻦ ﮐﺎر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟

  - ﺑﻠﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﺎﯾﻠﻢ. ﭼﻮن اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و روﻧﻖ روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻮد.

   

  8. رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

  - ﭘﺸﺘﮑﺎر، ﮐﻤﮏ ﻫﻤﮑﺎران، ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮدن، اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدن

   

  9. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﺼﻮص راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

  - از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻌﯽ در ﺳﺮ راه اﺳﺖ، ﻣﻮاﻧﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻮاﻧﻊ اداری.

   

  - در اﺻﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻗﻪ و ﭘﺸﺘﮑﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺎت ﻓﮑﺮی دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه از ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﮕﺮدد ﻗﻄﻌﺎً دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

   

  10. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻤﺎ از واژه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

  - ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی را ﻧﯿﺰ راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ و

  ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ اﺷﺘﻐﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

   

  11. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ؟

  - ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ واﻗﻌﯽ ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز اﯾﺠﺎد آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد و از ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺬر ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻨﺪ.

   

  12. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ در راﻫﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟

  - اﻟﺒﺘﻪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم، ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﮑﺎر و ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ و از ﺗﻤﺎم ﻣﻮاﻧﻊ ﮔﺬر ﮐﺮد. ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻢ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮب و ﭘﺎﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﻨﺎر زده ﻣﯽ ﺷﻮد. وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ.

   

  13. آﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺗﺎن را دارﯾﺪ؟

  - ﺑﻠﻪ. در اﺑﺘﺪا ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎی 250 ﻣﺘﺮی داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﻌﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ را ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻧﻤﻮده و ﮐﺎر را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ در ﮐﺎرﻣﺎن اداﻣﻪ دار

  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

   

  14. اﮔﺮ اﻣﮑﺎن دارد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺘﺎن و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ؟

  - ﻣﺎ در اول ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺎری را ﺑﺎ 10 ﺗﺎ 15 ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ و ﮐﺎرﮔﺮ راه اﻧﺪازی ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ

  ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪ از 15 ﺳﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﭘﺮﺳﻨﻞ را ﺑﻪ 70 ﺗﺎ 80 ﻧﻔﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ

  ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت آﻧﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻣﺎ وارد ﻣﯿﮕﺮدد و ﻣﯿﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﮐﻠﻬﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎﺳﺖ.

   

  15. آﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﮐﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ؟

  - ﺑﻠﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ. ﭼﻮن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اول ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ام اﯾﻦ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ ﻣﻮروﺛﯽ ﺑﻮده

  اﺳﺖ.

   

  16. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭼﻪ ﻧﻘﺶ و ﺗﺄﺛﯿﺮی در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ دارد؟

  - ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻪ در رﮔﻬﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻼت در

  ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، اداری، ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و... ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ و دﯾﺪ اﻓﺮاد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

  17. ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ و ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ؟

  - اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد، ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﻣﺸﺎوره ای دارد ﭼﻮن در ﮐﺎر ﻣﺎ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺎر ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻗّﺖ و ﺑﯽ ﻧﻘﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﮐﺎر در

  زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ.

   

  ﻟﻄﻔﺎً اﮔﺮ ﭘﯿﺎم و ﺻﺤﺒﺖ ﺧﺎﺻﯽ دارﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ؟

  ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ، ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﯿﻢ. و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از دوﻟﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮﻃﺮف و در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورد و ﻫﻤﯿﺎرﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

   

  ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺻﻐﺮی ار ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارم و اﻣﯿﺪوارم در ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

   

  و ﻣﻦ ا... اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ  صفحات داخلی| اجتماعی
  نام منبع: مرکز اشتغال و کارآفرینی
  شماره مطلب: 2424
  دفعات دیده شده: 2634 | آخرین مشاهده: 11 ساعت پیش
مرتبط
 • کارافرینان برتر ایران


  گفت وگو با طاهره خوشنویسان، مدیرعامل شرکت تاکسی بی سیم بانوان  زندگینامه دکتر علی جوانزندگینامه پروفسور لطفی زاده زندگینامه جمیله صادقی؛ بنیان گذار شرکت تاکسی سرویس زنان در ایران  زندگینامه بهروز فروتن؛ بنیان گذار شرکت بهروز  گفت وگو با آزاده یاسمن؛ طراح لباس و …
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 12 خرداد 1393
 • کارآفرینان برتر

  کارآفرینان برتر

  کارآفرینی | اجتماعی | دوشنبه 12 خرداد 1393
 • مصاحبه با آقای محسن اصفهانیان مدیرعامل و موسس شرکت گراد

  مصاحبه با آقای محسن اصفهانیان مدیرعامل و موسس شرکت گراد
  توسط فاطمه غضنفری عضو طرح همیار کارآفرین از دبیرستان فرزانگان منطقه
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 12 خرداد 1393
 • برگزاری ویژه برنامه «جشن فجر» هنرستان سوره در حوزه هنری مازندران

  برگزاری ویژه برنامه «جشن فجر» هنرستان سوره در حوزه هنری مازندران
  به مناسبت گرامیداشت سی وششمین دهه فجر انقلاب اسلامی، حوزه هنری استان مازندران با همکاری هنرستان سوره ویژه برنامه فجر انقلاب اسلامی را با حضور مسئولین و هنرآموزان هنرستان دخترانه ساری برگزار کرد .
  خبر | اجتماعی | چهارشنبه 15 بهمن 1393
 • حضور دانشگاه فنی و حرفه ای در نمایشگاه دهه کسب و کار ری


  «نمایشگاه دهه کسب و کار ری» با هدف توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و امید به زندگی و کار در بانوان خانواده های ایرانی افتتاح و شروع به کار کرد .
  خبر | اجتماعی | دوشنبه 6 بهمن 1393