فراخوانی ...
SIYB نسخه چاپی RSS
 • سه‌شنبه 5 دی 1391 ساعت 12:04


  تعریف

  یکی از برنامه موفق سازمان بینالمللی کار به منظور توسعه اقتصادی جوامع و ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان بالقوه است. گروه هدف این برنامه آموزشی فراگیران بزرگسال و با سواد میباشد .زیرا تمامی SIYB و بالفعل، برنامه آموزشی به زبانی ساده و بیانی آسان نوشته شدهاند .همچنین برای تشریح مفاهیم و راهحلها، از SIYB مواد و محتوای آموزشی توضیحات گام به گام و شکلها به شیوهای شفاف و روان استفاده شده است. مثالهای مرتبط و تمرینها، ویژگیهای مهم این مواد آموزشی هستند که فراگیران را قادر میسازند مفاهیم و فنون گوناگون کسب و کار را به سرعت و در عمل به کار گیرند .محتوای آموزشی طراحی شده برای فراگیران بزرگسال به منظور راهاندازی کسب و کار، شامل کتاب است. (SBG) و بازی های کسب و کار SYB و مجموعهی آموزشی GYBIدر مرحلهی پرورش ایدهی کسب و کار مورد استفاده قرار میگیرد. این کتاب بر شیوههای GYBI کتاب آموزشی کاربردی برای استفاده از تکنیکهای مختلف ایجاد و پرورش ایده تأکید دارد و فراگیران را قادر میسازد مناسبترین ایده را برای راهاندازی کسب و کار خود شناسایی نمایند.

  SYB و کتابچهی طرح کسب و کار میباشد. کتاب راهنمای SYB شامل کتاب آموزشی SYB مجموعهی آموزشی کارآفرینان بالقوه را با استفاده از رویکردی گام به گام برای تهیه و تکمیل طرح کسب و کار راهنمایی میکند. در هرمرحله، نمونههای کاربردی از کسب و کارهای نوپا و بخشهایی از برنامههای کارآفرینان به همراه فعالیتها و تمرینهای مرتبط ارائه گردیده است.

  امکانپذیر میسازد SYB و GYBI نیز ابزاری است که یادگیری عملی را ضمن آموزشهای (SBG) بازی کسب و کارو به شرکتکنندگان فرصت میدهد تا بتوانند برای کسب و کار تصمیمگیری کنند، مفاهیمی را که طی آموزش آموختهاند به کار گیرند و اثرات آن را در محیطی آموزشی و در عین حال جالب و سرگرمکننده، تجربه کنند.

  :SIYB هدف از اجرای برنامه

  هدف بلند مدت اجرای این برنامه آموزشی، همکاری در توسعه اقتصادی و خلق مشاغل جدید و بهتر می باشد.

  اما اهداف کوتاه مدت آن عبارتند از :

  خصوصا سازمانهای مرتبط با زنان، به منظور (BDS) - توانمند سازی سازمانهای توسعه کسب و کارهای منطقه ای اجرای مستقل و کارآمد آموزشهای "شروع و بهبود کسب و کارها" برای کارآفرینان بالقوه و بالفعل - توانمندسازی زنان و مردان کارآفرین (بالقوه و بالفعل) از طریق سازمانهای توسعه کسب و کارهای منطقه ای به منظور شروع کسب و کارهای پایدار و قابل رشد و افزایش پایداری و سودآوری آنها (BDS)

  * گروه هدف:

  که می توانند خصوصی، دولتی و یا غیر انتفاعی ،(BDS) الف- گروه اول: سازمانهای توسعه کسب و کارهای منطقه ای باشند.

  ب- گروه دوم: کسب و کارهای کوچک (هر دو نوع کسب و کار راه اندازی نشده و یا آنهایی که راه اندازی شده اند) که باید قادر به خواندن و نوشتن باشند. IYB حدود 10 نفر کارمند داشته باشند. این گروه برای بهره مندی از آموزشهای  iyb باید قادر به خواندن و نوشتن باشند.

  اجزاء آموزشی برنامهsiyb

  برنامه ای است که بر اساس مواد آموزشی آن و در سطوح مختلف اجرا می شود. این سطوح عبارتند از:

  GYBI ایده ی کسب و کار خود را پرورش دهید

  Generate Your Business Idea

  IYB کسب و کار خود را بهبود بخشید

  Improve Your Business

  SYB کسب و کار خود را آغاز نمایید

  start your business

  SBG بازی کسب و کار

  SIYB business game

  Expand Your Business کسب و کار خود را توسعه دهید EYB

  معرفی برنامه آموزشیgyb در کارافرینی

  موضوع :برنامه های آموزشی کارآفرینی هدف:

  توانمند سازی کارآفرینان بالقوه در تشخیص این موضوع است که آیا در حال حاضر این افراد GYB هدف از آموزش برای راه اندازی کسب و کار، ایجاد و پرورش یک ایده قابل اجرا مناسب هستند یا خیر. در انتهای دوره آموزشی، این کارآفرینان بالقوه، ایده ای عینی و قابل اجرا خواهند داشت. ایده کسب و کار به دست آمده، نقطه شروعی برای تهیه طرح کسب و کار آنها خواهد بود.

  گروه مخاطب:

  ویژه کارآفرینان بالقوه ای طراحی شده که می خواهند کسب و کاری (خرد و یا کوچک) را راه اندازی GYB آموزشهای کنند. به منظور بهره مندی از این آموزشها، کارآفرینان بالقوه باید قادر به خواندن، نوشتن و انجام محاسبات ریاضی اولیه باشند. این آموزشها برای زنان و مردان کارآفرین، جوان و پیر و در شهر یا روستا مناسب می باشد.

   

   

  محتوای آموزشی برنامهgyb

  این برنامه آموزشی به کارآفرینان بالقوه موارد زیر را ارائه می دهد:

  -1 خودارزیابی: ویژگیهای کارآفرینانه افراد مورد بررسی قرار گرفته و رهنمودهایی برای بهبود ویژگیهایی که قابل بهبود می باشند، ارائه می گردد.

  -2 تولید ایده کسب وکار: شرکت کنندگان در آموزشها چگونگی تجزیه و تحلیل مهارتها و دانشهای خود و نحوه استفاده از آنها برای راه اندازی یک کسب و کار را فرا می گیرند.

  -3 تجزیه و تحلیل و انتخاب ایده: به این منظور، قابلیت اجرای ایده های مختلف کسب و کار و مشخصات آنها ازجوانب مختلف نظیر بیشترین جذابیت، کمترین اثر منفی بر محیط زیست و همچنین تناسب بیشتر با موقعیت فردمورد بررسی قرار می گیرند.

  مواد آموزشی gyb

  مواد آموزشی در طول اجرای برنامه و بعد از آن به عنوان مرجعی برای کارآفرینان بالقوه می باشد. این مواد آموزشی،فرآیندی را دنبال می کند که در طی آن ایده های مختلف کسب و کار پرورش یافته و ایده ای که بیشترین قابلیت اجرارا دارد انتخاب می گردد. توضیحات ارائه شده در این کتاب به زبان ساده و آسان بوده و دارای اشکال و تصاویری مختلفی است که به درک و فهم بیشتر مطالب تا حد امکان کمک می کند. مثالها و تمرینهای مرتبطی که در این کتاب می باشد،

  به خواننده در به کارگیری و استفاده سریع مطالب نظری در عمل کمک فراوانی می کند.

   

  معرفی برنامه آموزشی gyb در کارافرینی

  هدف:

  هدف از این برنامه آموزشی، توانمند ساختن کارآفرینان بالقوه به منظور دستیابی به ایده ای واقعی, عملی و بانک پذیر وشروع کسب و کارشان می باشد. در انتهای این آموزشها، کارآفرینان طرح تجاری اولیه خود را تکمیل خواهند کرد که درواقع برنامه کاری آنها در شروع کسب و کار می باشد.

  گروه مخاطب:

  این الگوی آموزشی، ویژه کارآفرینان بالقوه ای طراحی شده که می خواهند کسب و کار خرد یا کوچکی را برای خود راه اندازی کنند. به منظور بهره مندی کامل از این برنامه، کارآفرینان بالقوه باید قادر به خواندن و نوشتن بوده و قبل ازایده ای واقعی و قابل اجرا داشته باشند (به کارآفرینان بالقوه ای که دارای ایده ای نمی باشند ،SYB شرکت در دوره شرکت نمایند). بعلاوه کارآفرینانی که مابین 6 تا 12 ماه در کسب و کار خود فعالیت GYB توصیه می شود در دوره کرده اند نیز می توانند در این دوره های آموزشی شرکت کنند. این برنامه آموزشی برای زنان و مردان کارآفرین، جوان وپیر و در شهر یا روستا مناسب می باشد

  محتوای اموزشی syb:

  الگوی SYB  شامل دو قسمت (پودمان) می باشد:

  1-     پودمان آگاهی از کسب و کار(Business Awareness Module )

  2-     پودمان تهیه طرح کسب و کار(Business planning Module)

   

  این الگوی آموزشی به کارآفرینان بالقوه کمک می کند تا موارد زیر را انجام دهند:

   

  -1 استراتژی بازارایابی خود را تهیه کنند.

  -2 نیروی انسانی مورد نیاز خود را مشخص نمایند.

  -3 کالاها و خدمات خود را قیمت گذاری کنند.

  -4 شکل قانونی کسب و کار خود را انتخاب کنند.

  -5 مجوزهای قانونی مورد نیاز خود را بشناسند.

  -6 اثرات محیطی کسب و کارخود را بشناسند.

  -7 پیش بینی های مالی کسب و کار خود را انجام دهند.

  مواد اموزشی SYB:

  مواد اموزشی SYB در هر پودمان به صورت زیر می باشد: 

  1-     پودمان آگاهی از کسب و کار (Module Business Awareness )

  می باشد که قدم به قدم و (Workbook) و یک کتاب کار (Handbook) مواد آموزشی این پودمان شامل یک دستنامه همراه با تمرینهایی مختلف کارآفرینان را از مقدمات مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار آگاه می نماید.

  این مواد آموزشی بر موارد زیر متمرکز می باشد:

  - ایده کسب وکار

  درباره ایده کسب و کار SWOT - تجزیه و تحلیل

  - تخمین میزان سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار

  - چالشهای راه اندازی یک کسب و کار

  - تبدیل ایده کسب و کار به طرح کسب و کار

  - طرح اقدام برای شروع کسب و کار

  (Business planning Module) -2 پودمان تهیه طرح کسب و کار

  می باشد که بر مهارتهای (Workbook) و یک کتاب کار (Handbook) مواد آموزشی این پودمان شامل یک دستنامه مدیریتی مورد نیاز برای اداره یک کسب و کار متمرکز می باشد. آموزشهای این بخش به تدریج و در طی مراحل ده گانه زیر به کارآفرینان کمک می کند تا طرح کسب و کار خود را تهیه کنند:

  - ایده کسب و کار - مدیریت کارکنان - تخمین میزان فروش - تهیه و تحلیل طرح کسب و کار

  - بازاریابی - تعهدات قانونی - هزینه راه اندازی - برنامه ریزی جریان نقدینگی

  - طرح اقدام برای راه اندازی و شروع کسب و کار

  معرفی برنامه آموزشی IYBدر کارافرینی

  هدف:

  توانمندسازی موسسات کارآفرین (خرد و کوچک) به منظور استقرار سیستم مدیریت کسب و ،IYB هدف از آموزشهای کار می باشد. در انتهای دوره کارآفرینان قادر خواهند بود فرآیندهای استاندارد شده خرید، کنترل موجودی، ثبت حسابها، پیش بینی های مالی، قیمت گذاری، بازاریابی و بهبود بهره وری را در کسب و کار خود اجرا نمایند.

  گروه مخاطب:

  این الگوی آموزشی برای مدیران و مالکین (زن و مرد) کسب و کارهایی با حدود 10 کارمند طراحی شده است. به منظوربهره مندی کامل از این برنامه، کارآفرینان بالقوه باید قادر به خواندن و نوشتن بوده و همچنین، حداقل به مدت 12 ماه سابقه فعالیت در کسب و کار قبل از شرکت در این دوره آموزشی را داشته باشند. این الگوی آموزشی برای زنان و مردان کارآفرین، جوان و پیر و در شهر یا روستا مناسب می باشد.

  :IYB محتوای آموزشی الگوی

  برای بنگاههای کارآفرین در مقیاس خرد و کوچک به منظور آموزش موارد زیر طراحی شده است: IYB برنامه آموزشی

  -1 بازاریابی کالا و خدمات

  -2 خرید برای کسب و کار

  -3 کنترل موجودی کالا

  -4 قیمت گذاری کالا و خدمات

  -5 ثبت و نگهداری حسابها

  -6 برنامه ریزی برای کسب و کار

  -7 کارکنان و بهره وری

  :IYB مواد آموزشی

  مواد آموزشی این برنامه شامل 7 کتاب کاربردی می باشد که در مناطق مختلفی که این برنامه اجرا شده، مواد آموزشی

  متناسب با کسب و کارهای آن منطقه تولید شده و همچنین مواد جداگانه ای به آن اضافه شده است. IYB

  در طول اجرای برنامه هفت و نیم روزه آموزشی و بعد از آن به عنوان مرجعی برای IYB دستورالعملهای اجرای کارآفرینان بالقوه می باشد. هریک از این کتابها، به بیان یکی از مفاهیم اساسی مدیریت کسب و کار را پرداخته و گام به گام مراحل استقرار سیستم مدیریتی مناسب را تشریح می نماید. توضیحات ارائه شده در این کتاب ها به زبان ساده وآسان بوده و دارای اشکال و تصاویری مختلفی است که به درک و فهم بیشتر مطالب تا حد امکان کمک می کند. مثالها وتمرینهای مرتبطی که در این کتاب می باشد، به خواننده در به کارگیری و استفاده سریع مطالب نظری در عمل کمک فراوانی می کند.

  برای این برنامه آموزشی نیز کاربرد دارد. SIYB همچنین بازی آموزشی کسب و کار

  در کارآفرینی EYB معرفی برنامه آموزشی است که بر مهارتهای پیشرفته تر مدیریتی متمرکز می (Handbook) مواد آموزشی این برنامه شامل یک دستنامه باشد.

  مباحث موجود در این مواد آموزشی شامل موارد زیر می باشد:

  - مدیریت مالی - مدیریت استراتژیک - مدیریت بازاریابی و فروش - مدیریت منابع انسانی - صادرات

  :SIYB سایر مواد آموزشی برنامه

  علاوه بر مواد آموزشی ویژه فراگیران دوره های آموزشی کارآفرینی، مواد آموزشی ویژه مربیان SIYB برنامه آموزشی دوره های کارآفرینی و همچنین مواد آموزشی ویژه مربیان دوره های تربیت مربی نیز دارد.

  - مواد آموزشی ویژه مربیان کارآفرینی:

  -2 بسته مانیتور و ارزیابی دوره های آموزشی SIYB -1 راهنمای آموزشی

  SIYB -3 راهنمای مربیان برای اجرای بازی آموزشی 4- مواد تبلیغاتی

  - مواد آموزشی ویژه مربیان ارشد:

  - 2 2 بسته مانیتور و ارزیابی SIYB -1 راهنمای مربیان ارشد

  SIYB -3 دستورالعمل بازاریابی برنامه

   

  برای مشاهده عناصر تشکیل دهنده اینـــــجا کلیک نمایید.
  کارآفرینی| اجتماعی
  شماره مطلب: 886
  دفعات دیده شده: 3636 | آخرین مشاهده: 22 ساعت پیش
pdf   تعریف SIYB | حجم فایل: 104.33 KB
pdf   عناصر تشکیل دهنده SIYB | حجم فایل: 116.22 KB
مرتبط
 • مبنای شکل گیری کانون زنان بازرگان ایران


  توانمندسازی زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی و کسب و کار  کانون زنان بازرگان ایران به عنوان اولین و تنها تشکل زنان بازرگان در بخش خصوصی در خرداد ماه سال 91 با تشکیل مجمع زنان فعال اقتصادی و کارآفرین کشور و انتخاب هیات مدیره رسما شکل گرفت.در واقع تشکیل کانون زنان بازرگان …
  صفحات داخلی | اجتماعی | شنبه 30 فروردین 1393
 • کارآفرینی و سابقه ان در دنیا

  کارآفرینی و سابقه ان در دنیا
  چکیده: در دنیای درحال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت روبه جلو و با شتابی داشته باشد که با …
  مقاله | اجتماعی | سه‌شنبه 28 خرداد 1392
 • ام کتاب : خلاقیت ، نوآوری ، کارآفرینی


  تالیف: حامد عبدالعلی ، مرضیه محمدپور دوستکوهی قیمت: 3000 تومان خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی از موضوعاتی آینده ساز هستند که در سطوح مختلف اعم از فردی، گروهی و نیز در سازمان های کوچک و بزرگ پدیدار می شوند. لذا سازمان های امروزی به عنوان مهمترین و عام ترین مفهوم اجتماعی حاکم از …
  صفحات داخلی | اجتماعی | دوشنبه 14 اسفند 1391
 • تعریف و تاریخچه


  تعریف کارآفرینی و تاریخچه آن چکیده در دنیای درحال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمانهایی است که بین منابع کمیاب و قابلیتهای مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکت روبه جلو و …
  صفحات داخلی | اجتماعی | چهارشنبه 19 مهر 1391
 • یک راهنمای ساده و عملی برای موفقیت در کسب و کارهای کوچک


  تعریف کسب و کار کوچک به منظور تحلیل آماری و با قاعده در خصوص کسب و کار کوچک ، باید گفت که این مقوله دارای قوانین اجرایی تجاری است. هر صنعتی بر اساس درآمد و میزان استخدام سالانه ، اندازه استانداردی را برای خود تعریف می‌کند. در بیشتر موارد این تعریف به واسطه نمایندگی‌های …
  مقاله | اجتماعی | شنبه 4 شهریور 1391