ششمین کنفرانس ملی مطالعات روانشناسی در علوم انسانی