بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه

بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه

پیشینه و اهداف: ترقی و توسعه یک کشور، بیش از هر چیز وابسته به منابع انسانی آن است. نیروی انسانی است که با قدرت اندیشه و بهره ­گیری بهینه از منابع مادی، موجبات ترقی جامعه می­شود. این موارد موجب شده که سیاست­گذاران و اندیشمندان مفهوم کارآفرینی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا آنجا که آخرین الگوی توسعه، توسعه برخاسته از کارآفرینی قلمداد می ­شود. از همین رو نیاز به دانش­ آموختگان و دانشجویان کارآفرین افزایش یافته و هدف بسیاری از دانشگاه ­های معتبر جهان، پرورش دانشجویان و در نتیجه دانش ­آموختگان کارآفرین است. در شکل ­گیری رفتار کارآفرینانه عوامل گوناگونی تاثیرگذارند که خودکارآمدی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر آن است. خودکارآمدی یکی از موارد استعداد شناختی کارآفرینی محسوب می­شود. بنابراین شناخت عوامل مرتبط با رفتارکارآفرینانه دانشجویان همچون مهارت­های ارتباطی و سواد اطلاعاتی، می­تواند بستر مناسبی برای رشد نگرش و رفتار کارآفرینی فراهم نماید و در نهایت با پرورش این استعدادها می­توان از زمینه­های موجود کارآفرینی بهره­ برداری کرده و به پیامدهای مثبت در آموزش عالی دست یافت. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت­های ارتباطی با خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی بود.روش‌ها:‌ روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 6701 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا بودند که با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی طبقه­ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 364 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای ­گردآوری داده­ های پژوهش از پرسشنامه ­های استاندارد خودکارآمدی کارآفرینانه، مهارت­ های ارتباطی و سواد اطلاعاتی استفاده شد. روایی پرسشنامه ­ها با استفاده از روایی محتوایی و صوری، و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب 95/0، 85/0 و 95/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از مدل­یابی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته‌ها: نشان داد کلیه روابط بین متغیرها معنی‌دار بوده و مدل نظری پژوهش تأیید و به عنوان مدل نهایی پذیرفته می‌شود. نقش میانجی­گری سواداطلاعاتی نیز آشکار شد و رابطه بین مهارت‌های ارتباطی با سواد اطلاعاتی و مؤلفه ­های آن مثبت و معنی‌دار بوده و مهارت­ های ارتباطی و مؤلفه ­های آن پیش بینی کننده سواد اطلاعاتی بود. همچنین بین مهارت‌های ارتباطی با خودکارآمدی کارآفرینانه و مؤلفه ­های آن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.نتیجه‌گیری: بین مهارت­های ارتباطی با خودکارآمدی کارآفرینانه دانشجویان با نقش میانجی سواد اطلاعاتی رابطه وجود دارد. پژوهش حاضر مانند هر پژوهش دیگر با محدودیت­هایی همانند محدود بودن ابزار گردآوری داده­ ها به پرسش‌نامه و عدم استفاده از سایر ابزارها و محدویت­ های جغرافیایی و دوره تحصیلی مواجه بود. بنابراین پیشنهاد می ­شود پژوهش حاضر در سایر مناطق جغرافیایی و دوره­های تحصیلی انجام شود تا قدرت تعمیم یافته ­ها افزایش یابد. در راستای نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می­شود با برگزاری کارگاه ­ها و کلاس­های آموزشی، دانشجویان را با شیوه­های شایسته برقراری ارتباط و مهارت ­های آن آشنا نموده و در این زمینه توانمند سازند. توصیه می­شود مسئولین و اساتید گرامی با عنایت به تاثیرات مهم مهارت­های ارتباطی و سواد اطلاعاتی، خود در درجه اول بیش از بیش به این امر مهم توجه کرده و آنها را بیشتر رعایت نمایند تا الگوی مناسبی برای دانشجویان باشند. پیشنهاد بعدی این ‌است که دانشگاه باید نسبت به دسترسی مناسب ­تر و بهره­ گیری بهینه از اطلاعات اقدام کند.
لینک دانلود مقاله
بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی در رابطه بین مهارتهای ارتباطی و خودکارآمدی کارآفرینانه

Rate this post
حتما بخوانید:  گوش دادن؛ مهارتی برای افزایش آستانه تحمل دانش آموزان
اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *