طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاههای ایران

طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاههای ایران

چکیده ای مقاله

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاه‌های ایران است. با مدنظر قرار دادن این نکته که مبحث پرداخته‌شده در این پژوهش نو بوده و نظریات قابل‌اتکا در مورد آن وجود نداشته است از روش اکتشافی استفاده شد. درواقع طرح پژوهش حاضر ازلحاظ نوع داده کیفی بود و بر مبنای نظریه داده بنیاد اجرا شد. نمونه‌گیری در این پژوهش به‌صورت هدفمند انجام‌شده است و تعداد نمونه‌های هدفمند انتخاب‌شده تا رسیدن به اشباع نظری به 12 نفر رسید و روش رسیدن به خبرگان به‌صورت گلوله برفی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش خبرگانی بودند که در حوزه مهارت‌آموزی و آموزش عالی، تجارب، تحقیقات و سابقه فعالیت داشتند و قابلیت جمع‌آوری داده‌های کیفی عمیق را داشتند. بعد از جمع‌آوری داده‌ها و در قسمت تجزیه‌وتحلیل از کدگذاری سه مرحله‌ای باز، محوری و انتخابی استفاده شد تا نیل به مدل پارادایمی که هدف پژوهش بوده محقق گردد. یافته‌های تجزیه‌وتحلیل، حاکی از آن است که سرمایه انسانی و توسعه و پیشرفت پایدار به‌عنوان مقولات علّی؛ و استقلال، ریل‌گذاری قانونی و اکوسیستم حرفه گرایی به‌عنوان شرایط مداخله‌گر؛ و توجه به بیرون، گفتمان سازی و همگرایی اقدامات با حرفه گرایی به‌عنوان راهبرد؛ و تحولات آموزش عالی، راهبردهای آموزش عالی، اهمیت دانشگاه و نگرش به حرفه گرایی به‌عنوان شرایط زمینه‌ای؛ در مدل پارادایمی شناخته می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد ایفای مسئولیت اجتماعی و ارتقای کیفیت و تحقق پاسخگویی به‌عنوان پیامدهای حرفه گرایی در دانشگاه‌ها قابل‌احصا هستند.

حتما بخوانید:  کودکان با چه آموزش هایی تاب آور می شوند؟چرا مهارت تاب آوری مهم است؟

لینک دانلود مقاله
طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاههای ایران

Rate this post
اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *