بررسی نقش آموزشهای مهارتی در مشاغل نوین با رویکرد تکنولوژی در شرایط اقتصاد مقاومتی

مهارت آموزی یراه برا اگر دغدغه شغل و در کشور است یرفع بیكار ی ی برا ی آینده فرزندانمان وجود دا باید ،شته باشد آنها را به سمت آموزشهای مهارتی یا هدایت کنیم. یحرفه آموز با ورود هر فناوری به عرصه علمی کشور، فرصتهای شغلی زیادی در کشور ایجاد میشود بنابراین باید به تقویت آموزشهای مهارتی با رویكرد فناوریها و مشاغل نو توجه کرد ، یكی از سیاستهای کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی در این سازمان تامین شرایط و فعالسازی کلیه امكانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی است . به منظور حفظ و پویایی و همگامی با رشد فناوری در جهان ،ایجاد و تقویت مهارتهای مورد نیاز این فناوریها نه تنها ضروری است بلكه ظرفیتهای بسیار زیادی را برای ایجاد اشتغال فراهم میکند. ، لذا مقاله حاضر با هدف بررسی نقش آموزشهای مهارتی در مشاغل نوین در عصر تكنولوژی در شرایط اقتصاد مقاومتی تهیه شده است . پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و رویكرد آن کمی و میدانی می باشد . روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از طریق آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی: آزمون t تک نمونه و جهت اولویت بندی زیر ساخت ها از آزمون فریدمن بررسی های مربوطه انجام شده است و برای روایی کل پرسشنامه ها از آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن %80 محاسبه گردیده .جامعه آماری ، مدیران ستادی و اجرایی(متخصصان)سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشند در یافتههای پژوهش موارد ذیل بیان شده است : بیان عواملی که باعث مهارت و آموزشهای جدید در بازار کار جدید میشود ، بیان شاخصها و نقش آموزشهای مهارتی در مشاغل نوین ، چگونگی ظهور موقعیتهای شغلی جدید در عصر اطالعات و نیاز به فناوری اطالعات و ارتباطات برای اشتغالزایی.

حتما بخوانید:  طراحی الگوی حرفه گرایی در دانشگاههای ایران

لینک دانلود کامل مقاله

بررسی نقش آموزشهای مهارتی در مشاغل نوین با رویکرد تکنولوژی در شرایط اقتصاد

Rate this post
اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *