مهارت آموزی ۵۰ هزار دانشجوی دانشگاه های غیردولتی

با هدف برنامه ریزی برای مهارت آموزی ۵۰ هزار دانشجوی دانشگاه های غیردولتی انجام شد؛ انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی ایران

عکس دو نفر با لوح

تفاهم‌نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی ایران منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، «علی حسین شهریور»، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان در این مراسم ضمن ﺗأﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ دانشجویان و با هدف برنامه ریزی برای مهارت آموزی 50 هزار دانشجوی دانشگاه غیر دولتی افزود: این تفاهم نامه در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻨﯽ، ﺣﺮﻓﻪای و ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، منعقد شده است.

وی، هدف از انعقاد این تفاهم نامه را اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗأﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻫﺪف و در راستای اجرای طرح مهارت‌افزایی ترکیبی هیبریدی دانشجویان و با هدف ارتقای ظرفیت اشتغال پذیری آنان عنوان نمود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به اجرای دوره‌های آموزش فنی و حرفه ای دانش‏‌بنیان براساس استانداردهای شایستگی مرتبط با رشته تحصیلی و یا علایق و توانمندی‌های دانشجویان در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ اظهار داشت، ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ برنامه‌ریزی، هماهنگی و همکاری در جهت مدیریت اجرای نظام صلاحیت حرفه‌ای، ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ، ارزشیابی، آموزش ﻣﻬﺎرﺗﯽ، تهیه و تدوین منابع آموزشی در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ، صلاحیت حرفه‌ای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه‌ﻫﺎی شغلی، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ‌ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ و گستره اجرایی دوره‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ فنی و حرفه‌ای،  ﻓﺮﻫﻨﮓ‌ﺳﺎزی آﻣﻮزش‌ﻫﺎی ﻣﻬﺎرﺗﯽ در ﺣﻮزه آﻣﻮزش دانشجویان ﺑﺎ رویکرد ارتقاء مهارت، توسعه آموزش‌های مهارتی دانشجویان و نیازسنجی آموزشی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی از دیگراهداف مشترک در این تفاهم نامه است.

حتما بخوانید:  سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور خبر داد: استعلام و دریافت گواهینامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور الکترونیکی شد

بنا براین گزارش این تفاهم نامه  به امضای «علی حسین شهریور»، معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان و «کمال متاجی» رئیس اتحادیه دانشگاه‌ها و موسسه های آموزش عالی غیر دولتی، غیر انتفاعی رسیده است.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *